Мета проектного навчання:

1.     Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту.

2.     Надихати на розвиток комунікативності та уміння співпрацювати.

3.     Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дитини, уміння шукати шляхи вирішення проблеми.

4.     Розвивати в учнів дослідницькі уміння (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення.

Етапи розробки та реалізації навчального проекту:

І. Підготовчий (занурення у проект)

1.1. Постановка проблеми.

1.2. Визначення мети і завдань проекту.

1.3. Опис проекту, його основних етапів, створення моделі.

1.4. Пошук методик і засобів виконання завдання.

1.5. Визначення необхідних ресурсів.

ІІ. Організаційний

2.1. Об'єднання учасників у групи.

2.2. Конкретизація завдань кожної групи.

2.3. Складання плану діяльності кожної групи, координація роботи груп.

2.4. Розподіл обов'язків (ролей) між членами групи.

2.5. Підготовка необхідних матеріалів, засобів тощо.

ІІІ. Діяльнісний

3.1. Виконання завдань членами груп за складеними планами.

3.2. Оформлення кінцевих продуктів.

IV. Підсумковий

4.1. Обробка, аналіз та узагальнення результатів.

4.2. Звітування груп (захист проектів)

4.3. Оцінювання результатів діяльності (самооцінювання, аналіз особистого внеску кожного члена гріпи для створення спільного продукту; висвітлення результатів проекту з метою оцінювання його іншими людьми)

Типологія проектів:

  •     за метою та результатами діяльності: дослідницько-пошуковий, творчий, ігровий, інформаційний, практико-орієнтований;
  •     за змістом: монопредметний, міжпредметний (мультидисциплінарний);
  •     за кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий);
  •     за тривалістю: міні-проекти (протягом одного уроку чи заняття), короткотривалий (1-2 уроки), середньої тривалості (до 1 місяця), довготривалий;
  •     за ступенем самостійності: репродуктивно-дослідний (відтворюючий), частково-пошуковий, дослідницький, експериментально-дослідний, науково-дослідницький, евристичний (творчий);
  •     за кінцевим результатом: теоретичний, теоретико-практичний, практичний.

     Тематика проекту обирається вчителем з урахуванням нових освітніх завдань, педагогічних концепцій, реалій сучасного життя, навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів та здібностей учнів.

    Обгрунтування вибору проблеми (актуальність проекту) висвітлює концептуальність, актуальність, необхідність, новизну обраної теми.

    Назва проекту відтворює основний зміст діяльності й визначається її кінцевим результатом; вона повинна бути чітко сформульована.

    Мета і завдання проекту повинні бути конкретизовані й спрямовані на реальний результат (завдання ⇔ кінцевий результат)

    Відповідно до мети і завдань обирається тип проекту, подається його характеристика за певними параметрами.

    Далі визначаються учасники проекту.

    Визначення бази реалізації проекту потребує вказання місця розробки та за необхідності місця реалізації.

    Термін реалізації проекту включає дати початку та закінчення роботи над проектом.

     Прогнозований (очікуваний) результат передбачає створення чогось нового за структурою, підходами, концепцією освітнього процесу.

     Визначення ресурсів (людські, матеріально-технологічні, фінансові, інформаційні), тобто наявних умов, дозволяє чітко визначити потреби й заздалегідь спланувати можливість та шляхи їх забезпечення (або відмовитися від проекту у разі неможливості їх забезпечення)

     Визначення етапів та завдань реалізації проекту зручно здійснювати за таблицею:

Етап Завдання Діяльність Термін Ресурси (потреби) Результат Хто виконує
             

     Очікувані результати проекту можуть бути матеріальними (колекції, лепбуки, вироби тощо) та ідеальними (нові способи дій тощо)

     Оформлення результатів проекту може бути різноманітним: рукописні та друковані матеріали, відео, альбоми, настінні газети тощо.

     Моніторинг, або оцінювання проекту, здійснюється за наперед визначеними критеріями.

(за матеріалами посібника : Зазуліна Л.В. Педагогічні проекти: Науково-методичний посібник/Л.В.Зазуліна. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009)

 

Пам'ятка створення презентації проекту:

1. Назва проекту.

2. Мета проекту (включає формування предметних та ключових комепетентностей, ціннісний підхід)

​​​​​​​3.  Завдання проекту (конкретні, пов'язані з очікуваними результатами)

4.  Актуальність теми.

5.  Характеристика проекту.

6.  Очікувані результати.

7. Ресурси.

8. Технології (методи, прийоми, засоби)

9. Структура уроку-проекту.

10.  Опис етапів проекту.

 

Пропоную деякі доробки з питань проектної діяльності у початковій школі:

  Проектна діяльність у початковій школі.

   Міні - проект "Народні промисли України" (Я і Україна)

  Міні - проект "Цікаве про птахів"

  Навчальний міні - проект "Словникові слова" (українська мова)

  Телекомунікаційний проект "Сила від хліба, хліб - від землі"